Technical

 

Name: Sh. H.S.C Shaikh

Designation: Senior Technical Officer

Email :  hasan[dot]shaikh[at]icar[dot]gov[dot]in

Phone No.: 02135-222026  Ext. No.- 327

 

Name: Sh. R. B. Baria

Designation: Technical Officer

Email :  ranjit[dot]baria[at]icar[dot]gov[dot]in

Phone No.: 02135-222026  Ext. No.- 330

Name: Sh. S.P. Yeole

Designation: Senior Technical Assistant

Email : sunil[dot]yeole[at]icar[dot]gov[dot]in

Phone No.: 02135-222026  

Name: Sh. A.R. Wakhare

Designation: Senior Technical Assistant

Email :  avinash[dot]wakhare[at]icar[dot]gov[dot]in

Phone No.: 02135-222026  

Name: Sh. D. M. Panchal

 

Designation: Senior Technical Assistant

 

Email :  dm[dot]panchal[at]icar[dot]gov[dot]in

 

Phone No.: 02135-222026  Ext. No.- 331

Name: Sh. B.A. Dahale

 

Designation: Technical Assistant

 

Email :  bhausaheb[dot]dahale[at]icar[dot]gov[dot]in

 

Phone No.: 02135-222026  

Name: Sh. Vishal S. Gurav

 

Designation: Technical Assistant

 

Email :  vishal[dot]gurav[at]icar[dot]gov[dot]in

 

Phone No.: 02135-222026  Ext. No.- 330

Name: Sh. H.S. Gawali

Designation: Senior Technician

Email :  hemchandra[dot]gawali[at]icar[dot]gov[dot]in

Phone No.:02135-222026 

 

Name: Sh. Ram Y. Bomble

Designation: Technician

Email :  ram[dot]bomble[at]icar[dot]gov[dot]in

Phone No.: 02135-222026  Ext. No.- 315

Name: Mrs. P. V. Shelke

Designation: Technician

Email :  poonam[dot]shelke[at]icar[dot]gov[dot]in

Phone No.:02135-222026  Ext. No.- 311